Wersja do druku

Aktualnoci

WIELKANOC 2019

18.04.2019

KOMUNIKAT nr 1 / 03.04.2019

15.04.2019

Z NEGOCJACJI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W TUCHOLI

Z ZARZĄDEM STAROSTWA POWIATU TUCHOLSKIEGO

Starostwo reprezentowali:

Michał Mróz, Starosta Tucholski,

Waldemar Kierzkowski, Członek Zarządu Powiatu, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia                    i Sportu.

NSZZ „Solidarność”:

Lidia Ewa łapka, Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Tucholi,

Dariusz Janowicz, Członek MKZ PO i W NSZZ „Solidarność” w Tucholi,

Piotr Sikorski, Członek MKZ PO i W NSZZ „Solidarność” w Tucholi,.

Dariusz Siciński, Przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Tucholi.

Negocjacje dotyczyły 4 postulatu związkowego zawartego w żądaniach skierowanych do pracodawców Placówek Oświatowo – Wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe. Postulat dotyczy podwyżek o 15% wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi wspomnianych wyżej szkół. Ze względu na odmowę realizacji powyższego postulatu przez dyrektorów poszczególnych placówek, NSZZ „Solidarność” rozpoczęła rozmowy z organem prowadzącym, w kompetencjach którego leży wynagradzanie pracowników administracji i obsługi.

Zarząd Powiatu Tucholskiego zgodził się ze stroną związkową, że wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w podległych jednostkach, jest na niskim poziomie i potrzebne jest podjęcie działań mających na celu urealnienie płac zarówno w obszarze oświatowym, jak i całej administracji powiatowej. Starosta Tucholski przedstawił ponadto sytuację finansową Powiatu, powiązaną ściśle z realizowanym od 2012 roku programem naprawczym.

Strona związkowa zwróciła uwagę, że to właśnie pracownicy przez te wszystkie lata ponoszą w największym stopniu koszty realizowanego programu, właśnie poprzez wieloletnie zamrożenie płac. Związkowcy przedstawili dokumenty wskazujące na rażące zaniedbania w tej materii, związane chociażby z zaliczaniem do wynagrodzenia zasadniczego pracowników, dodatku stażowego, czy przyznawanej przez pracodawców premii. Znaczna część zatrudnionych w sektorze administracyjnym pracowników, osiąga wynagrodzenie minimalne właśnie z powyższymi dodatkami.  Obie strony zgodziły się, że ten element „patologii” płacowej należy w jak najszybszym czasie zlikwidować.

Zarząd Powiatu zobowiązał się przygotować dokładną analizę i symulację kosztów zmian w zakresie wynagrodzeń, która posłuży za punkt wyjścia do kolejnych negocjacji.

Kolejne spotkanie strony zaplanowały na 17 kwietnia br.

WSPÓLNY KOMUNIKAT Z NEGOCJACJI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W TUCHOLI Z BURMISTRZEM TUCHOLI

15.04.2019

Organ prowadzący reprezentował:

Tadeusz Kowalski, Burmistrz Tucholi

NSZZ „Solidarność”:

Lidia Ewa Łapka, Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Tucholi,

Jolanta Lorczak, Członek MKZ PO i W NSZZ „Solidarność” w Tucholi,

Dariusz Siciński, Przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Tucholi.

Na wniosek Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ  „Solidarność” w Tucholi w dniu 9 kwietnia br., odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące 4 postulatu związkowego zawartego w żądaniach skierowanych do pracodawców Placówek Oświatowo – Wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola. Postulat dotyczy podwyżek o 15% wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi wspomnianych wyżej szkół. Ze względu na pisemną odmowę realizacji powyższego postulatu przez dyrektorów poszczególnych placówek, NSZZ „Solidarność” w Tucholi rozpoczęła rozmowy z organem prowadzącym.

Burmistrz Tucholi zadeklarował gotowość i otwartość do kontynuowania rozmów w sprawie zgłoszonego przez związek postulatu. Zwrócił jednocześnie uwagę na duże zaangażowanie finansowe Gminy, zasilające obszar podległej organowi prowadzącemu oświaty. Wskazał, że ubiegłoroczna subwencja oświatowa wynosiła ok. 14 mln zł. Tymczasem wydatki na oświatę gminną w 2018 roku sięgały ok. 30 mln zł, z czego łączne koszty wynagrodzeń wyniosły ok. 22 mln. zł.  

W grupie pracowników administracji i obsługi część otrzymuje wynagrodzenie minimalne, które osiągane jest wraz z dodatkiem stażowym. Zarówno Burmistrz, jak i przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zgodzili się, że tak funkcjonujący system powinien ulec zmianie.

Organ prowadzący zadeklarował zabezpieczenie dodatkowych środków na ponowny wzrost wynagrodzeń w roku bieżącym przeznaczonych dla pracowników niepedagogicznych. W związku z tym strony zgodnie ustaliły, że rozmowy w tym  zakresie będą kontynuowane.

SOLIDARNOŚĆ TUCHOLSKA NA MANIFESTACJI W BYDGOSZCZY

05.04.2019

DOŚĆ DYSKRYMINOWANIA PRACOWNIKÓW

Przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się manifestacja NSZZ "Solidarność w której udział wzięło ponad 800 pracowników z całego województwa. Podobne manifestacje przeprowadzone zostały przed wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi w całym kraju. Tucholski Oddział NSZZ „Solidarność” reprezentowała grupa dwudziestu związkowców z Tuchmetu, Lasów Państwowych i Oświaty.

 

       

       

"Solidarność" domaga się realizacji przez rząd RP „PIĄTKI SOLIDARNOŚCI”

1.  Podwyżek w sferze finansów publicznych;
2.  Wprowadzenia kryterium stażowego, uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek;
3.  Odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
4. Systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt procent, a zakładom energochłonnym grozi likwidacja);
5.  Niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.