Wersja do druku

Aktualnoci

W Regionie Bydgoskim powołano Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej

26.02.2018

W dniu 14 lutego 2018 roku w siedzibie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie organizacji zakładowych i międzyzakładowych jednostek budżetowych administracji rządowej i samorządowej. Tucholę reprezentowała kol. Ewa Łapka, Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  w Tucholi. Głównym celem spotkania było omówienie polityki płacowej rządu wobec pracowników sfery budżetowej. Po raz kolejny pracownicy Budżetówki zostali pozbawieni wzrostu swoich wynagrodzeń. Warto przypomnieć, że pozanielicznymi wyjątkami kierowanymi na określone służby, czy grupy pracowników, wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostają bez zmian już od ośmiu lat.

Przewodniczący 25 organizacji związkowych obecnych na spotkaniu podjęło w związku z tym, decyzję o powołaniu Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego i rozpoczęciu walki o godne wynagrodzenie.

źródło: Region Bydgoski NSZZ Solidarność

 

WYBORY ZWIĄZKOWE 2018-2022

23.01.2018

Trwa czas wyborów związkowych. Od 1 listopada 2017 do 31 marca 2018r., zgodnie z uchwałą dotyczącą kalendarza wyborczego  Nr 70 z dnia 22.03.2017 r. odbywają się wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Wybory odbywają się według właściwego klucza, który zawarty jest w uchwale  nr 79 z dnia 06.09.2017 r. Pamiętajmy, że do 31 marca winny odbyć się wybory w podstawowych jednostkach. Wszystkie dokumenty dotyczące wyborów związkowych znaleźć można na stronie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność: http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/statutowo-wyborcze/ordynacja-wyborcza/wybory-2018-2022

 

W Regionie Bydgoskim za przeprowadzenie wyborów zgodnie z Uchwałami KK odpowiada Regionalna Komisja Wyborcza w składzie: Jan Kryger – przewodniczący, Leszek Walczak, Sebastian Gawronek, Marek Napierała, Wiesław Piotrowski, Marek Witomski, Marek Mazurek, Krzysztof Brzeski, Marek Łukaszewski, Dariusz Siciński, Włodzimierz Kowalski, Piotr Michalak, Mariusz Kolasiński.

 

Darek Siciński

Przewodniczący Zarządu Oddziału w Tucholi

Płaca minimalna: 2100 zł brutto

10.01.2018

Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2100 zł brutto. Tym samym w 2018 najniższa krajowa wzrosła o 100 złotych, czyli „na rękę” 70 zł. W 2018 roku wzrosła również minimalna stawka godzinowa.

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom otrzymywanie pensji minimalnej. Wysokość wynagrodzenia minimalnego na kolejny rok jest podawana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 15 września. Od 1 stycznia 2018 roku minimalna płaca wyniesie ono 2100 zł brutto. Kwestie związane z płacą minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co ważne przepisy te odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W rozporządzeniu resortu pracy ustalono zgodnie z pierwotnym założeniem, że najniższa krajowa w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, czyli ok. 1530 zł do ręki (netto). Ustalona kwota płacy minimalnej stanowi ok. 47% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. To oznacza 5 proc. wzrost minimalnego wynagrodzenia w stosunku do ub.r. W ubiegłym roku płaca minimalna brutto wynosiła 2000,00 zł netto 1459,48  zł.

Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych zgodnie z rozporządzeniem resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy i wzroście płac także wzrost płacy minimalnej jest uzasadniony.

Z danych GUS wynika, że ok. 1,4 mln pracowników otrzymuje wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej.

Płaca minimalna obowiązuje tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. To ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu  na umowę o pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie). Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rząd ustalił, że minimalna stawka godzinowa w 2018 roku wynosi 13,7 zł brutto. Podobnie jak wynagrodzenie za pracę, minimalna stawka podlega szczególnej ochronie.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ograniczeniem zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej (umowa zlecenie) otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie.

Jeśli pracownik zarabia mniej niż 2100 zł brutto na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat) może poprosić o pomoc Państwową Inspekcję Pracy.

Pracodawca może dodać premię wyrównującą do pensji zasadniczej, tak aby suma naszego miesięcznego przychodu była równa poziomowi płacy minimalnej.  Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, do tej kwoty wlicza się inne składniki wynagrodzenia, w tym premie lub dodatki. Do płacy minimalnej nie wlicza się dodatku za pracę w porze nocnej, nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

źródło: www.solidarnosc.org.pl