Wersja do druku

Aktualnoci

Zaproszenie Piotra Dudy na XXXVI Pielgrzymkę Ludzi Pracy

06.08.2018

Solidarność po raz 36. zaprasza na Pielgrzymkę Ludzi Pracy. W tym roku odbędzie się ona 15 i 16 września. Zaproszenie na to wydarzenie wystosował przewodniczący KK NSZZ Solidarność Piotr Duda.

Zaproszenie

Plakat z programem pielgrzymki

ZMIANY W USTAWIE O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH PODPISANE PRZEZ PREZYDENTA

31.07.2018

25 lipca Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza długo oczekiwane zmiany w zakresie wolności związkowych. Zmiany mają obowiązywać od stycznia 2019 r. i umożliwiają objęcie prawem tworzenia organizacji związkowych i wstępowania do nich, wszystkim osobom świadczącym pracę, bez względu na podstawę zatrudnienia.

Nowelizacja objęła zakresem zrzeszania się osoby, które na gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczane do kategorii osób pracujących w tym zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego i samozatrudnionych.  Na mocy znowelizowanych przepisów rozszerzony został zakres podmiotowy wolności zrzeszania się w związkach zawodowych czego od dawna domagały się związki zawodowe.

Przypomnijmy, że Międzynarodowa Organizacja Pracy już w 2012 r. zobowiązała polski rząd do zmiany przepisów ustawy o związkach zawodowych. Stało się to po skutecznej skardze NSZZ „Solidarność” do Komitetu Wolności Związkowych z 2011 r. MOP jako niezależna organizacja międzynarodowa uznała wówczas skargę za zasadną stwierdzając, że polskie przepisy ustawy o związkach zawodowych są niezgodne z konwencjami Nr 87 i 135 MOP (raport MOP GB.313/INS/9, sprawa 2888).

– Mamy z czego się cieszyć, ponieważ zrealizowane zostały ważne postulaty związku zawodowego. Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje teraz osobom wykonującym pracę zarobkową, nie tylko pracownikom na umowach o pracę, a to oznacza objęcie tysięcy osób m.in. na umowach zlecenia, gdy wstąpią do związku zawodowego, obroną związku – mówi Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”. 

W 2015 r. do starań NSZZ „Solidarność” na forum międzynarodowym, dołączył OPZZ domagając się w Trybunale Konstytucyjnym prawa koalicji dla wszystkich pracujących. Również TK potwierdził niezgodność przepisów ustawy o związkach zawodowych z Konstytucją.   

Nowe przepisy wprowadzają dalej idące zmiany z którymi związkowcy muszą się zapoznać ale mają na to czas aż 6 miesięcy, bo zmiany wejdą w życie w styczniu 2019 r. Zmianie ulegają m.in. progi reprezentatywności. Inaczej jest też uregulowana kwestia obowiązków informacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami zakładowa organizacja związkowa przedstawia pracodawcy co 6 miesięcy – według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia danego roku – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie, informację o liczbie członków, z wyjątkiem organizacji, która została utworzona w ciągu 6-miesięcznego okresu sprawozdawczego. Zupełną nowością wynikającą z naszej skargi do MOP jest rozszerzenie ochrony związkowej na inne niż pracownicy osoby np. zleceniobiorców. Podnosi się argument, że tego Trybunał Konstytucyjny nie kazał zmieniać więc nowelizacja jest za szeroka NSZZ „Solidarność” przypomina, że zmiany nakazała Międzynarodowa Organizacja Pracy i nowe przepisy realizują standardy MOP zakresie ochrony działaczy związkowych.

w załączniku: USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

źródło: Tygodnik Solidarność

Pracownicze Plany Kapitałowe – po zmianach zaakceptowane przez RDS

31.07.2018

PPK to sztandarowy pomysł rządu na to, by rosły oszczędności Polaków. Docelowo służyć ma przede wszystkim osłabieniu skutków szoku jakim dla większości przyszłych emerytów będzie drastycznie niska wysokość podstawowego świadczenia emerytalnego.  

Jest to program dobrowolny. Pracownik może, ale nie musi zdecydować się na oszczędność w ramach PPK. Do programu zostanie zapisany automatycznie, ale może zrezygnować.

Rada Dialogu Społecznego uzgodniła właśnie zmiany w wyjściowej propozycji rządu. Ustawa w pierwotnej wersji zakładała, że pracodawcy mają przypominać pracownikowi o PPK co dwa lata. Ministerstwo Finansów uznało jednak, że okres należy wydłużyć. Deklarację będzie się składało nie co dwa, a co cztery lata.

Więcej na solidarnosc.org.pl

W załączniku: Najnowszy projekt ustawy.

Podziękowanie za długoletnią pracę

29.06.2018

14 czerwca 2018 roku w siedzibie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Tucholi przy ul. Świeckiej 66 odbyło się specjalne zebranie członków komisji. Na spotkaniu gościem honorowym była nasza członkini, Pani Teresa Sobczak. Podziękowaliśmy naszej koleżance za pełnienie funkcji skarbnika komisji. Pani Teresa Sobczak pełniła funkcję skarbnika od 1991 roku, czyli od początku powstania Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Tucholi. Dziękujemy za bardzo długą i nienaganną pracę w naszych strukturach.

Przewodnicząca KMPOiW wraz z Członkami Komisji

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych.

26.06.2018

Podczas posiedzenia plenarnego w dniu 7 czerwca 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przewiduje, że osoby wykonujące pracę zarobkową będą mogły tworzyć i wstępować do organizacji związkowych. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ustawy z prawa tworzenia i wstępowania do związków zawodowych nie mogą korzystać np. osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.

Nowe przepisy są w głównej mierze konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r.

Pozostałe najważniejsze zmiany przewidziane ustawą zakładają m.in.:

  • rozszerzenie na inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową mechanizmów ochronnych na wypadek ich nierównego traktowania z powodu przynależności związkowej,
  • przyznanie innym niż pracownicy osobom wykonującym pracę zarobkową prawa do zwolnienia od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania czynności doraźnej,
  • wprowadzenie procedury weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej,
  • wprowadzenie możliwości zawierania układów zbiorowych pracy dla innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową,
  • podwyższenie progów reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych (z 7% do 8% dla organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego i ich organizacji członkowskich oraz z 10% do 15% dla pozostałych organizacji),
  • objęcie także innych niż pracownicy działaczy związkowych szczególną ochroną przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy.

Teraz zmianami zajmie się Senat.